HALLGASD ONLINE
most adásban...

jogi nyilatkozat

A honlap és alkalmazás tulajdonosa és üzemeltetője a Friss Média Kft. (székhely: 4600 Kisvárda, Gyár út 32.); a továbbiakban: Friss FM.

A honlapon és az alkalmazáson található tartalom felhasználási- vagy tulajdonjogával a Friss FM rendelkezik, melynek bármiféle jellegű felhasználáshoz az Friss FM előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.

Tilos a honlap és az alkalmazás bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, a honlapon és az alkalmazásban található valamennyi tartalom szerzői jogi jogvédelem alatt áll. A honlap és az alkalmazás tartalmának jogosulatlan felhasználása büntetőjogi, és polgárjogi következményekkel jár.

A honlapon és az alkalmazásban megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, Friss FM nem vállal felelősséget a honlapon és az alkalmazásban megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért. Ennek megfelelően Friss FM nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

A Friss FM, és a Friss FM által használt védjegyek a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos Friss Média Kft. jogosult.ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Friss Média Kft. számára kiemelt fontosságú cél a Friss FM közösségi médiaszolgáltatás hallgatói, valamint a www.frissfm.hu látogatói (továbbiakban: Felhasználók) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, információs önrendelkezési jogainak biztosítása.
A Friss Média Kft. elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelel.
A Friss Média Kft. a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.Jelen szabályzat kialakítása során a Friss Média Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• A 2011.évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról;
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú melléklete;
• Az adatvédelmi biztos ajánlásai.1. ADATKEZELŐ NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGEA Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok kezelője a Friss Média Kft. .Friss Média Kft. által kezelt személyes adatok köre:
• Név
• Születési Név
• Anyja neve
• Állandó lakcím:
• E-mail cím
• Mobil telefonszám
• Adóazonosító jelAz Adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon és az alkalmazásban közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.3. ALAPELVEK
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).Különleges adat a fentieken túl akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b) fenti pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
c) a fenti pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.Az adatkezeléssel és a Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek:
• személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet;
• az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie;
• adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas;
• az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet;
• az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt;
• az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni;
• a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
• az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani;
• az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni;
• az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek;
• az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen;
• a Felhasználó az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését;
• a Felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja;
• az adatfeldolgozás általában gépi úton történik;
• az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
• az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a Felhasználó ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
• A személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek, pontosnak, teljesnek, és ha szükséges, időszerűnek kell lenni, és tárolásuk módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.A Friss Média Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.Jelen szabályzat a Felhasználóknak nem nyilvánosságra szánt, hanem a Friss Média Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a szabályzat hatálya nem terjed ki.Amennyiben a Friss Média Kft. egyes szolgáltatásait és oldalait a vele üzleti kapcsolatban álló cégeken keresztül nyújtja, állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a Friss Média Kft. felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta együttműködés során a Friss Média Kft. partnere - a Friss Média Kft. nevében és képviseletében eljárva és annak javára - gyűjti a személyes adatokat, és a jelen szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is.4. ADATKEZELÉS CÉLJAAz adatkezelés a Felhasználók és az adatkezelő közötti kapcsolatfelvételt, illetve kapcsolattartást, együttműködést szolgálja. Az adatkezelés célja továbbá tájékoztatás, tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) tevékenység is.A Friss FM Kft saját üzletszerzési céljából kezelheti az 1. pont szerinti adatokat az általa nyújtott, a Felhasználók által igénybe vett illetve vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információk küldésével az Felhasználók folyamatos illetve eseti tájékoztatása céljából.A Friss Média Kft. a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.A Felhasználó bármikor jogosult az általa közölt adatok, valamint vásárlástörténeti adatainak közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célú felhasználására vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészben visszavonni.5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMAA Friss Média Kft. az adatokat 6 hónapig kezeli.A Friss Média Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi weboldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.6. ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓKAmennyiben Felhasználók személyes adatokat bocsátanak a Friss Média Kft. rendelkezésére, a Friss Média Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz kizárólag az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.A Felhasználók által a Friss Média Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában a Friss Média Kft. semmilyen körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Friss Média Kft. - törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.7. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIAz Felhasználók kérelmére a Friss Média Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Friss Média Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
A tájékoztatás személyesen, az adatkezelő postai címén (4600, Kisvárda Kölcsey út 2/A.), illetve az iroda@frissfm.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A kérelemre történő tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, írásban küldi meg a kérelmező Felhasználó részére.8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEKAmennyiben a Felhasználók közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosítására a Friss FM Kft-ben kijelölt felelős személlyel az alábbi e-mail címen: iroda@frissfm.hu.Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Friss Média Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is.Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huA Friss Média Kft. az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette, nyilvántartási száma:ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKa Friss FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Friss Média Kft. ügyleteihez
Kisvárda, 2017. február 6.TARTALOMJEGYZÉK
I. Értelmező rendelkezések 2
II. Preambulum 3
III. Adásidő biztosítása 4
IV. A szerződések megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 4
1. A megrendelés elfogadása, a reklámidő lekötése 4
2. A reklámanyag benyújtása, elkészítése 5
3. A megrendelés visszautasítása 6
4. A megrendelés lemondása 7
V. A szerződés módosítása 9
1. Az ÁSZF módosítása 9
2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása 9
3. Díjmódosítás 9
4. Változás a Megrendelő adataiban 9
5. A megrendelés módosítása 10
VI. Díjak, fizetési 10
1. Díjtáblázat 10
2. Fizetési feltételek 10
3. Késedelem 10
4. Mennyiségi kedvezmény 11
5. Ügynökségi jutalék 11
6. Reklámcsomag kedvezmény 11
7. Eltérő kedvezmények, engedmények 12
8. Kedvezmények igénybevétele 12
9. Reklámanyag elkészítésének költsége több másolat esetén 12
VII. Szavatosság, kártérítési szabályok 12
VIII. Reklamáció 13
IX. Reklámok tartalmáért való felelősség 14
X. A Szerződés megszűnése 15
1. A Szerződés megszűnésének esetei 15
2. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről 15
3. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről 15
4. A Felek jogai és kötelezettségei a Szerződés megszűnése esetén 16
5. A szerződés lehetetlenülése 16
XI. Titoktartási kötelezettség 16
XII. Vis maior 17
XIII. Egyéb rendelkezések 18ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a Friss FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Friss Média Kft. ügyleteihez
Kisvárda, 2017. február 6.TARTALOMJEGYZÉK
I. Értelmező rendelkezések 2
II. Preambulum 3
III. Adásidő biztosítása 4
IV. A szerződések megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 4
1. A megrendelés elfogadása, a reklámidő lekötése 4
2. A reklámanyag benyújtása, elkészítése 5
3. A megrendelés visszautasítása 6
4. A megrendelés lemondása 7
V. A szerződés módosítása 9
1. Az ÁSZF módosítása 9
2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása 9
3. Díjmódosítás 9
4. Változás a Megrendelő adataiban 9
5. A megrendelés módosítása 10
VI. Díjak, fizetési 10
1. Díjtáblázat 10
2. Fizetési feltételek 10
3. Késedelem 10
4. Mennyiségi kedvezmény 11
5. Ügynökségi jutalék 11
6. Reklámcsomag kedvezmény 11
7. Eltérő kedvezmények, engedmények 12
8. Kedvezmények igénybevétele 12
9. Reklámanyag elkészítésének költsége több másolat esetén 12
VII. Szavatosság, kártérítési szabályok 12
VIII. Reklamáció 13
IX. Reklámok tartalmáért való felelősség 14
X. A Szerződés megszűnése 15
1. A Szerződés megszűnésének esetei 15
2. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről 15
3. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről 15
4. A Felek jogai és kötelezettségei a Szerződés megszűnése esetén 16
5. A szerződés lehetetlenülése 16
XI. Titoktartási kötelezettség 16
XII. Vis maior 17
XIII. Egyéb rendelkezések 18ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Friss FM közösségi rádiós médiaszolgáltatás reklámkereskedelmi tevékenységét kizárólagos joggal ellátó Friss Média Kft. ügyleteihezI. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEKJelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az alábbiakban rögzített kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:
1. ÁSZF: a Friss Média Kft. által végzett, reklámértékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételek
2. Megrendelő: a hatályos jogszabályok értelmében az a személy, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a reklámot saját érdekében megrendeli.
3. Megrendelő: Médiafelület-értékesítő, vagy – azzal nem rendelkező személy esetén – az az önálló Megrendelő, vagy Támogató, vagy Nyereményfelajánló, aki a reklám közzétételét/sugárzását megrendeli.
4. Friss FM: a Friss Média Kft., mint médiaszolgáltató által üzemeltetett, Friss FM néven az FM 93,4 MHz frekvencián Kisvárda vételkörzetében sugárzó, közösségi rádiócsatorna
5. Szolgáltató: a Friss Média Kft.
6. Médiahirdetésifelület-értékesítő: a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a reklámközvetítő, illetve a reklámozó felé.
7. Reklámértékesítés: a Friss FM-en keresztül sugárzott reklám- és egyéb hirdetésszervezési tevékenység, reklámidő értékesítés.
8. Reklám: a Szolgáltató által értékesített, a Friss FM frekvenciáján sugárzott, valamint a www. frissfm.hu weboldalon közzétett reklám. A Szolgáltató az alábbi reklámfajtákat értékesíti:
8.1. Reklámszpot: a Megrendelő azon minimum 10, maximum 60 másodperces előre rögzített hanganyaga, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése. A Reklámszpotok minden esetben reklámblokkon belül kerülnek sugárzásra.
8.2. Műsortámogatás, szponzoráció: előre felvett hanganyagokat tartalmazó reklám, amely tematikus, az adástól elkülönülő tematikához tartozhat. A szponzorációban kizárólag a Megrendelő neve vagy bejegyzett üzenete vagy termékének neve hangozhat el, vásárlásra nem ösztönözhet.
8.3. Reklámjáték: kizárólag abban az esetben kerülhet sugárzásra, amennyiben az a Friss FM arculatába illeszkedik. Szolgáltató kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a Reklámjáték illeszkedi-e a Friss FM arculatába, amelynek során az adott Reklámjátékra vonatkozó egyedi mérlegelési szempontokat vesz figyelembe. A Reklámjáték elején felkonferálás, hangzik el, a végén pedig lekonferálás az ajándék ismételt említésével. A Reklámjáték vásárlásra nem ösztönözhet. A Reklámjáték folyamán a műsorvezető csak abban az esetben említheti a Megrendelő vagy, ha a Reklámjátékban felajánlott terméket/szolgáltatást más személy állítja elő vagy nyújtja, úgy annak a nevét, illetve termékét/szolgáltatását, amennyiben az a játék szerves eleme. A műsorvezető semmilyen esetben sem minősítheti a terméket/szolgáltatást és semmilyen esetben sem mondhat direkt reklámszöveget. Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő köteles az ajándék után fizetendő adót és egyéb járulékokat megfizetni. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza, hogy mely műsorokban sugároz Reklámjátékot.
8.4. Friss FM saját játékához kapcsolódó megjelenés: a Friss FM saját játékában a Megrendelő által felkínált tárgy vagy szolgáltatás az ajándék. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza. A Szolgáltató határozza meg, hogy adott esetben mely játékokhoz kapcsolódhat a Megrendelő.
8.5. Programajánló: szöveges, maximum 30 másodperc hosszú hangzó anyag, amely a Megrendelő által reklámozni kívánt esemény, rendezvény helyszínét, időpontját és a névadó támogatóval együtt legfeljebb két támogatója nevét tartalmazza. A támogató(k) neve(i) legfeljebb egyszer hangozhat(nak) el a programajánlóban. A programajánló nem tartalmazhat reklámszöveget vagy szlogent. A programajánlók tekintetében a Szolgáltató határozza meg, hogy mit tekint programajánlónak.
8.6. Promóciós együttműködő spot: kizárólag a Szolgáltató jogosult gyártani. A Rádió1 saját promóciója esetében a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megnevezett harmadik személy, mint támogató megjelenését a Szolgáltató jogosult meghatározni.
8.7. Online reklám: a Megrendelő azon előre rögzített elektronikus reklámja, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése.
9. Egyedi Szerződés: A Megrendelő és a Szolgáltató között Reklám közzétételnek megrendelésére vonatkozó szerződés.
10. Online hirdetési felület: a Friss Média Kft. által reklám, elektronikus hirdetés közzététele céljára biztosított internetes felület.II. PREAMBULUM1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a reklámtevékenységre irányadó ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Reklámtörvény),
• 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (továbbiakban: Médiatörvény)
• 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról (továbbiakban: Versenytörvény)
• Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének ajánlásai,
• Magyar Reklámszövetség ajánlásai,
• Magyar Reklámetikai Kódex.
2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mind a Friss FM rádiós frekvenciáján, mind a web-es felületein, közösségi média oldalain a Szolgáltató által nyújtott reklámidőre és hirdetési felületre.
3. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy portfolióját a továbbiakban is bővítse.
4. A Szolgáltató és a Megrendelő Egyedi Szerződésükben jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.III. ADÁSIDŐ, ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEINEK BIZTOSÍTÁSA1. A Szolgáltató a mindenkor érvényben lévő díjtételei alapján hirdetési, szponzorációs és egyéb kommunikációs szolgáltatást nyújt, valamint reklámidőt biztosít a II/2. pont szerinti médiafelületeken a Megrendelő Megrendelőnek – a felek eltérő megállapodása hiányában – a jelen ÁSZF szerint megkötött Egyedi Szerződések alapján.
2. Szolgáltató az Egyedi Szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő részére a megrendelt és visszaigazolt reklámidőt, hirdetési felületeit és ezen reklámidőben - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő - Reklámnak a megrendelés szerinti médiafelületen történő közzétételét biztosítja.
3. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül jogosult a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozót, vagy egyéb közreműködő személyt, közvetített szolgáltatást igénybe venni.IV. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI1. A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA, A REKLÁMIDŐ, HIRDETÉSI FELÜLET LEKÖTÉSE1.1. A szerződéskötés formai és eljárási szabályai
A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásos megrendeléssel e-mailen, faxon kezdeményezheti a Szolgáltatónál.A megrendelést, megállapodást csak az aláírásra jogosult személy írhatja alá, amennyiben a megrendelőt nem az aláírásra jogosult személy írja alá, akkor csatolnia kell az írásos meghatalmazást.
Amennyiben nem az aláírásra jogosult személy írja alá a megrendelést, és álképviselet merül fel, a szerződés azzal jön létre, hogy az a megrendelést aláíró személyt kötelezi, és az teljes kártérítési felelősséggel tartozik.1.2. A megrendelés tartalmi elemei
Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez minimálisan szükséges – a IV/1.3. pontban megjelölt - adatokat. Amennyiben a megrendelés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követő 15 napon belül, ésszerű határidő tűzésével írásban, vagy szóban felhívhatja a Megrendelőt a megrendelése megfelelő kiegészítésére. A megrendelés időpontja a IV/1.3. pontban megjelölt adatokat hiánytalanul tartalmazó megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése.1.3. A megrendeléshez minimálisan szükséges adatok:
1.3.1. a Megrendelő neve, székhelye; egyéb cégazonosító adatai
1.3.2. a Megrendelő által képviselt Hirdető
1.3.3. a Hirdető adó- és bankszámlaszáma;
1.3.4. a számlázási cím (amennyiben eltér a Megrendelő címétől);
1.3.5. a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége;
1.3.6. a hirdetendő termék vagy szolgáltatás pontos megjelölése;
1.3.7. a Reklám fajtájának megnevezése, a Reklám címe, hossza, tartalma, a sugárzás, megjelenés darabszáma, a hirdetési idő kategóriája.Médiafelület-értékesítőtől érkező megrendelés esetén az 1.3.1 és az 1.3.3. pontokban meghatározott adatokat a Reklámban megjelenő ügyfélre vonatkozóan is meg kell adni, továbbá csomagküldő szolgálat esetén a nyilvántartási számát is.
1.4. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról az írásos megrendelés kézhezvételétől számítva legkésőbb 8 munkanapon belül nyilatkozik. A Szolgáltató nyilatkozatának elmulasztása nem jelenti a megrendelés elfogadását.
1.5. A Szolgáltató a Megrendelő által készen hozott Reklámot megvizsgálja mind technikai, mind tartalmi szempontból, azzal hogy a reklám tartalmáért Szolgáltató nem felel.
1.6. A Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, amennyiben álláspontja szerint a sugárzásnak, megjelenésének bármilyen akadálya merül fel. A Szolgáltató bármely időpontban jogosult a Megrendelőtől további írásos információt, engedélyköteles tevékenység esetén az engedély hiteles másolatát kérni, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Reklám megfelel a jogszabályoknak és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek.
1.7. Amennyiben a Szolgáltató a Reklámot a vizsgálat alapján technikai szempontból megfelelőnek találja, és tartalmi szempontból sem észlel a Reklám sugárzását, megjelenését kizáró körülményt, úgy a megrendelésben igényelt reklámidőt leköti a Friss FM műsorszerkezetének megfelelő időpont(ok)ban, valamint a honlapon és az alkalmazásban, és a lekötést a Megrendelőnek visszaigazolja. A Reklámra vonatkozó sugárzási, megjelenési időpontok lekötésénél a Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi a megrendelésben szereplő, erre vonatkozó esetleges igényt, de a megrendelésben szereplő sugárzási, megjelenési időpontok lekötésére kötelezettséget nem vállal.
A Szolgáltató a megrendelések teljesítését 3 órás idősávokban vállalja. A Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását, a reklámblokkon belül azonban szektor-exkluzivitást nem vállal. A Megrendelő különböző termékeinek egyazon reklámblokkban való elhelyezése miatt a Szolgáltató kifogást, vagy különös elhelyezési igényt nem fogad el. A reklámblokkokban sugárzott reklámok sorrendjét a Szolgáltató saját jogkörében határozza meg, azzal kapcsolatban Megrendelő igényt nem támaszthat
A Szolgáltató az adott árlista szerinti felárat jogosult felszámítani, amennyiben a különböző reklámfajtákra vonatkozó megrendelés a fenti idősávnál szűkebb időintervallumra vonatkozik, vagy a reklám elsőként, illetve utolsóként szerepel a reklámblokkban, vagy kiválasztott reklámblokkban kerül elhelyezésre, illetve többször kerül sugárzásra egy reklámblokkon belül, vagy egyéb módon kiemelten kerül elhelyezésre.
1.8. Szolgáltató rögzíti, hogy a pénzügyi mozgást nem igénylő kampányok esetében a hétköznapokon a Reggeli sávban (06:00-10:00) legfeljebb 15%-nyi spotot lehet felhasználni megrendelt kampányonként.
1.9. Amennyiben a Szolgáltató a IV.1.3. pontban foglaltaknak megfelelő megrendelést elfogadta és azt visszaigazolta, úgy a szerződést a Megrendelő és a Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni.
1.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi kérésre a hirdetések elhelyezésén változtasson.
1.11. Szolgáltató az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége.
1.12. Amennyiben a Szolgáltató a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Szolgáltató a hibát kijavítja, vagy javításra visszaküldi.2. A REKLÁMANYAG BENYÚJTÁSA, ELKÉSZÍTÉSE2.1. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám anyagát a Megrendelő bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, abban az esetben a kész reklámanyagot legkésőbb az első sugárzást, megjelenést megelőző 2. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére átadni. Szolgáltató a sugárzást, megjelenést akkor tudja vállalni, ha a Reklám hanganyagát a Megrendelő a jelen pontban meghatározott határidő betartásával és a megfelelő minőségben adja át a Szolgáltató részére.
A Megrendelő által elkészített reklámanyagot e-mail útján, CD-n, vagy DVD-n kell benyújtani, a sugárzásra, megjelenésre megfelelő formátumban és minőségben.
2.2. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám hanganyagát a Szolgáltató készíti el, úgy a hanganyagra vonatkozó igényeket, illetve az elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első sugárzást megelőző 2. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére írásban átadni.
2.3. A Reklám anyagának a V/5. pont szerinti cseréje esetén a módosított hanganyagot ez első módosított sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell a Szolgáltató részére átadni. Ha a Reklám módosított anyagát a módosítási igény szerint a Szolgáltató készíti el, úgy a módosításra vonatkozó igényeket, illetve a módosított anyag elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első módosított sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell átadni a Szolgáltató részére írásban.
2.4. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a megrendelés teljesítésére, amennyiben a Megrendelő a Reklám anyagát nem a IV/2.1.-2.3. pontok szerinti határidőben vagy nem megfelelő technikai minőségben, vagy formátumban adja át a Szolgáltató részére.
2.5. Amennyiben a Megrendelő nem tartja be a IV/2.1-2.3. pontjaiban rögzített határidőket, úgy az emiatt elmaradt sugárzást, megjelenést a Szolgáltató úgy számlázza ki a Megrendelőnek, mintha a sugárzás, megjelenés megtörtént volna.
2.6. A Szolgáltató a megrendelések teljesítését a telítettség függvényében, az azonos kategóriájú termékek reklámozásának lehetőség szerinti időbeli elhatárolását-, valamint az 1.7. pontban foglaltakat figyelembe véve vállalja.
2.7. A Szolgáltató a reklámanyag gyártását a IV/2.2-2.3. pontjaiban megjelölt határidőknek a Megrendelő általi betartása esetén tudja vállalni. A felek a fentieknél rövidebb határidőben is megállapodhatnak, ez esetben azonban a Szolgáltatót 100 %-os mértékű sürgősségi felár illeti meg. Amennyiben a Megrendelő szövegírást és/vagy egyedi gyártást kér, a költségekről és a leadási határidőről egyedileg állapodik meg a Szolgáltatóval, ebben az esetben felek jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.
2.8. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Megrendelő által átadott reklámanyag jogszabályt, hatósági állásfoglalást, reklámetikai szabályt, vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti, úgy a sugárzás, megjelenés felfüggesztése mellett jogosult felszólítani a Megrendelőt a reklámanyag módosítására. Megrendelő a reklámanyagot haladéktalanul köteles módosítani. Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését a reklámanyag megfelelő módosításáig felfüggesztheti. Amennyiben a Megrendelő a felszólítást követő legkésőbb 5 munkanapon belül sem módosítja a reklámanyagot, úgy a Szolgáltató megtagadhatja annak sugárzását, illetve megjelentetését a 2.5. pont alkalmazásával egyidejűleg.3. A MEGRENDELÉS VISSZAUTASÍTÁSA3.1. A Szolgáltatónak jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, ami megítélése szerint a Friss FM arculatától eltérő hangzású vagy tartalmú. A megrendelés jelen pont szerinti visszautasítása esetén Szolgáltató döntését nem köteles indokolni.
3.2. A Szolgáltató a IV/1.7. pont szerint lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani a sugárzást, megjelenést, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatóval megkötött Egyedi Szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve, ha a reklámidő, online felület lekötése nem a Reklám pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, továbbá ha a Szolgáltató a Reklám pontos ismeretében megállapítja, hogy annak sugárzása, megjelenése jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik.
3.3. A Szolgáltató a visszaigazolt megrendelés esetében is, bármely időpontban jogosult a IV/1.6. pont szerint dokumentumokat vagy információkat kérni a Megrendelőtől, ha ezt szükségesnek látja. Amennyiben a Megrendelő az adott határidőn belül nem tesz eleget az ilyen kérésnek, úgy a Szolgáltató jogosult az adott Reklám sugárzásának, megjelenésének felfüggesztésére vagy visszautasítására.
3.4. A Szolgáltatónak bármikor jogában áll indokolás nélkül a megrendelést visszautasítani, ha a Megrendelőnek lejárt tartozása van a Szolgáltató felé vagy ha a megrendelés, illetve a Reklám jogszabályba ütközik, a Szolgáltató, illetve a Friss FM üzleti érdekeit sérti, a Friss FM arculatához nem illik, reklámetikai normákba ütközik, azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emel, a Médiafelület-értékesítő nem adja meg az ügyfelének nevét, a hirdetendő terméket, vagy szolgáltatást, sérti jelen ÁSZF bármely pontját.
3.5. A Reklám sugárzásának, megjelenésének elfogadása nem mentesíti a Megrendelőt a jelen ÁSZF-ben vagy a Megrendelő és a Friss Média Kft. között létrejött más, egyedi szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól.
3.6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással kéri valamely Reklám sugárzásának, megjelenésének felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. Szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg közli a harmadik személy által a felfüggesztés vagy megszüntetés indokául közölt okot. A Megrendelő köteles az értesítéstől számított 24 órán belül írásban, részletes indokolással együtt közölni álláspontját a jelzett jogsértéssel kapcsolatban. Amennyiben a Megrendelő továbbra is kéri a Reklám sugárzását, megjelenését úgy köteles nyilatkozni arról, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése álláspontja szerint mely okból nem ütközik jogszabályba, valamint arról, hogy az esetleges jogsértés esetén is teljes megtérítési kötelezettséget vállal a Friss FM Kft-vel szemben harmadik személy, vagy bármely hatóság által támasztott igénnyel kapcsolatban. Ezen nyilatkozat alapján a Szolgáltató saját szakértőivel kivizsgálhatja a jelezett jogsértést. Amennyiben a Szolgáltató saját szakértői által végzett vizsgálat során az derül ki, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése jogszabályba ütközik, vagy egyéb okból aggályos, Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését felfüggesztheti, vagy megtagadhatja.
3.7. A fentieken túlmenően a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról.4. MEGRENDELÉS LEMONDÁSA4.1. A Megrendelő a megrendelt, illetve lekötött adásidőt, online felületet lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le.
4.2. A Megrendelő a megrendelést kizárólag írásban (ide értve a fax, vagy e-mail útján megküldött üzeneteket is) mondhatja le. A lemondás a Szolgáltató által történő írásos visszaigazolás esetében tekinthető elfogadottnak.
4.3. A lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a lemondásról szóló értesítést a Szolgáltató 15:00 óráig bizonyíthatóan írásban megkapta,
4.4. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy a lemondott adásidőt más Megrendelőnek Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásbeli engedélye nélkül átadja.
4.5. A Szolgáltató a lemondás következtében felmerülő lemondási díjat meghaladó, igazolt költségeit kiszámlázza a Megrendelőnek.
4.6. A lemondási díj mértéke – a IV/4.7-4.8. pontokban meghatározottak kivételével – az alábbiak szerint alakul:
4.6.1. Amennyiben a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 7 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a tarifa szerinti sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.
4.6.2. Ha a lemondás a sugárzást megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.
4.6.3. Ha a lemondás 15-21 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díjnak 25 %-a.
4.7. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a határozott időtartamú, vagy nem rendszeres, illetőleg egyszeri promóciókhoz kapcsolódó reklámidők lemondása esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
4.7.1. A Megrendelő a lemondás időpontjától függetlenül köteles megfizetni az egyedi szerződésben rögzített minden, a reklámidőhöz kapcsolódó díjat, költség-megtérítést, vagy bármely más fizetést.
4.7.2. A Megrendelő nem jogosult a IV/4.7.1. pontban meghatározott összegek teljes vagy részleges visszatérítésére, amennyiben ezeket a lemondást megelőzően már megfizette.
4.7.3. A Megrendelő meghiúsulási kötbérként 8 napon belül köteles banki átutalással megfizetni a Szolgáltató részére a hirdetéssel/promócióval kapcsolatban az egyedi szerződésben meghatározott díjak és az aktuális árlista szerinti – a reklámok és a támogatott műsorszámokat megelőző, illetve követő fel-, illetve levezető műsorelemek alapján számított - teljes díjak közötti, a Szolgáltató által kiszámlázott különbözetet, amennyiben az ilyen hirdetések/promóciók elmaradása a Friss FM által már beharangozott műsorszámok, nyereményjátékok elmaradásával jár, továbbá abban az esetben is, ha Megrendelő a szolgáltatás értékét a Szolgáltató által kibocsátott számla esedékességét követő 21 napon belül nem rendezi.
4.7.4. A Szolgáltató a kötbért meghaladó kárát is követelheti a Polgári Törvénykönyv kárfelelősségi szabályai szerint.
4.8. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a reklámkampányokhoz kapcsolódó reklámidő lemondása esetén a lemondási díj mértéke az alábbiak szerint alakul:
4.8.1. Amennyiben a lemondás a Reklámkampány kezdő sugárzási, megjelenési időpontját megelőző 7 naptári napon belül történik, a lemondási díj mértéke a tarifajegyzék szerinti sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.
4.8.2. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.
4.8.3. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 15-21. naptári nap között, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 25%-a.
4.8.4. A sugárzást megelőző 22. naptól kezdve, a Megrendelő nem köteles lemondási díjat fizetni a Szolgáltatónak.5. FELELŐSSÉG A REKLÁMTÖRVÉNYNEK VALÓ SZABÁLYOK BETARTÁSA MIATT5.1.1. A Megrendelő a jelen megrendelés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) 3.§ i) pontja szerinti reklámközvetítőnek minősül, akkor e tárgyban a reklámozóval írásbeli szerződést kötött.5.1.2. Megrendelő vállalja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § vagy 5/D § rendelkezéseinek megszegése, vagy a szabályok be nem tartása miatt a Friss FM Kft-re kiszabott bírságok (így különösen, de nem kizárólagosan Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság által kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.5.1.3. A reklámközvetítőnek minősülő megrendelő a jelen megrendelés aláírásával kijelenti továbbá, hogy a reklámozóval a fenti tárgyban kötött szerződésben megállapodtak abban, hogy a megrendelő képviseleti joga a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó (Megrendelő) nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is kiterjed.5.1.4. Fentiek alapján a megrendelő tudomásul veszi, hogy a Friss Média Kft., mint szolgáltatást nyújtó társaság a Reklámtv. 5/B. (3) pontja szerinti értesítési és beszámolási kötelezettségének a megrendelő értesítésével vagy a megrendelő számára történő beszámolással tesz eleget.V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA1. Az ÁSZF módosítása
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató köteles az ÁSZF megváltoztatásáról, illetőleg a módosításáról a Megrendelőt értesíteni, kivéve, ha az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és az nem érinti a már megkötött szerződéseket.2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása
A Szolgáltató a szerződést egyoldalúan, különösen az alábbi esetekben módosíthatja:
a. a szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei műszaki okból megváltoznak,
b. a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének határozata és/vagy jogszabály módosulása alapján,
c. a szolgáltatás díjának megváltozása.
d. Amennyiben a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan jogosult módosítani, köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a szerződéses ügyfeleit értesíteni, az őket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a szerződéses ügyfél a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.
Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerződés lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vonatkozó változtatás.3. Díjmódosítás
A Szolgáltató jogosult a díjazást bármely időpontban módosítani. Szolgáltató a díjainak módosításáról, a módosult díjszabás hatályba lépését megelőzően a Megrendelőknek értesítést küld. A szerződésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. Amennyiben a szerződéses ügyfél a szerződésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstől - azaz a módosításról szóló értesítés kézhezvételtől - számított 8 napon belül a Szolgáltatónál nem él észrevétellel, illetve esedékességkor befizeti a megváltozott mértékű díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben a felek kérhetik a szerződés bírósági úton történő módosítását.4. Változás a Megrendelő adataiban
A Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, illetőleg gazdasági helyzetében bekövetkezett lényeges változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül írásban tájékoztatni. A Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul tájékoztatni.
A Szolgáltató a Megrendelői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Megrendelőtől.5. A megrendelés módosítása
A megrendelt és lekötött sugárzási, megjelenési időpontok csak a sugárzás, megjelenés biztonságának veszélyeztetése nélkül módosíthatók az egyes sugárzások, megjelenések előtt. A megrendelés ilyen módosítása a sugárzást, megjelenést megelőző 3 munkanapon belül a megrendelés értékének 20%-t kitevő, de legalább 20.000,- Ft összegű módosítási díjjal jár. A módosítás lemondásra vonatkozóan a IV/5. pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
Díjváltozás esetén a V/2. pont szerinti díjközlés kiküldése utáni 8 naptári napig díjmentesen, ezt követően a IV/4. pont szerinti díjfizetés mellett mondható le a megrendelés.
Reklámanyag cseréjéről a Szolgáltatót legkésőbb a IV/2.3. pont szerinti határidőn belül, az ott meghatározott anyagoknak a Szolgáltató részére történő megküldésével kell értesíteni.VI. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK1. Díjtáblázat
1.1. A közzétett reklámok elszámolása - az V/2. pont szerinti eset kivételével - a mindenkori Díjtáblázat alapján történik.
1.2. A Díjtáblázatban rögzített árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA felszámítására a mindenkori jogszabály szerinti mértékben kerül sor.
1.3. A díjváltozást a Szolgáltató a hatálybalépés előtt legalább 30 nappal köteles írásban közölni szerződéses ügyfeleivel.2. Fizetési feltételek
2.1. Amennyiben Megrendelő még nem volt szerződéses viszonyban a Szolgáltatóval úgy az első megrendelés teljes összege, előlegbekérő alapján előre fizetendő.
2.2. Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Megrendelő a sugárzási, illetve megjelenítési díjat, illetve az esetleges járulékos szolgáltatási díjakat, a teljesítést megelőzően a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni.
2.3. Amennyiben Szolgáltató készíti a reklámszpotot, úgy a gyártási költség minden esetben előre fizetendő. A Megrendelő megjelenéseit, ki nem egyenlített gyártási számla esetén Szolgáltatónak jogában van visszautasítani.3. Késedelem
3.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a kamatot a késedelembe esés napját követő naptól kezdődően számítja fel. Amennyiben a Szolgáltató a díjkövetelésének érvényesítése érdekében harmadik személyt kényszerül igénybe venni, minden ezzel járó költséget jogosult a késedelmes Megrendelőre hárítani.
3.2. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – az esetlegesen fennálló szerződést – kártérítés kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondani, illetve a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, vagy az új megrendelés elfogadását megtagadni.
3.3. Amennyiben a Megrendelő a Friss Média Kft. által kiállított számlát az esedékességétől számított 21 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a megrendelt reklámnak/kampánynak a Friss Média Kft. aktuális díjtáblázata szerinti teljes médiaértékét köteles megfizetni a Friss Média Kft. részére.4. Mennyiségi kedvezmény
4.1. A Szolgáltató a megrendelt Reklámok sugárzási, illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból a megrendelt reklám mennyiség vagy sugárzási gyakoriság függvényében mennyiségi engedményt adhat a Megrendelőnek, illetőleg amennyiben a Megrendelő Médiafelület-értékesítő, a Megrendelő ügyfelének.
4.2. A mennyiségi engedmény mértékét az egyedi megjelenési ajánlat tartalmazza.
Ügynökségi szerződés esetén a mennyiségi kedvezmény mértékét az éves szerződés tartalmazza.5. Ügynökségi jutalék
A Szolgáltató a médiavásárló Médiafelület-értékesítőnek ügynöki jutalékot fizethet.
Az ügynökségi jutalék biztosításának feltétele az erre vonatkozó külön keretszerződés megkötése.6. A Megrendelő Médiafelület-értékesítő köteles ügyfeleit a jelen ÁSZF és annak mindenkor érvényes Díjtáblázat, illetve a Szolgáltató és ezen Megrendelő között létrejött ügynökségi keretszerződésben meghatározott kedvezményekről a valóságnak megfelelően tájékoztatni. A Szolgáltató által nyújtott kedvezményen felül a Megrendelő által ügyfelei részére nyújtott egyéb kedvezmények tekintetében a Megrendelő köteles ügyfeleit megfelelően tájékoztatni a különböző kedvezményekről és azok mértékéről. A Szolgáltató kizárólag a Médiafelület-értékesítővel kötött keretszerződés alapján köthet eseti szerződést a Médiafelület-értékesítővel.Az ügynökség által leadott megrendelések esetén a megrendelés elküldésével az ügynökség egyúttal elismeri, hogy e tevékenység végzésére a hatályos jogszabályok alapján jogosult, és saját nevében, de az általa képviselt Megrendelő és/vagy Támogató érdekében hirdetésértékesítést rendel meg.Friss Média Kft. nem felel azért, ha a Megrendelő és/vagy Támogató nem az Ügynökség megbízása alapján, hanem saját hatáskörben jár el, ebben az esetben a szerződés a visszaigazolással létrejön, és az abból eredő kötelezettségek az Ügynökséget kötik.A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben más nevében, rosszhiszeműen, annak aláírása meghamisításával köti meg a reklámszerződést az a Büntető Törvénykönyv 345. §-a szerinti hamis magánokirat felhasználását követ el.7. Eltérő kedvezmények, engedmények
7.1. A Szolgáltató jogosult a Díjtáblázatban meghatározott áraktól, mennyiségi kedvezményektől, jelen ÁSZF-ben és a Díjtáblázattól eltérő mértékű kedvezmények nyújtására is.
7.2. A Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelővel kötött szerződésekben a jelen ÁSZF rendelkezéseiben és a mindenkor érvényes Díjtáblázatban meghatározott engedményektől eltérő engedményt nyújtani a Megrendelőnek azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megrendelőnek az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.8. Kedvezmények igénybevétele
A VI/4-7. pontokban meghatározott kedvezmények kizárólag önállóan vehetők igénybe, kivéve a VI/5. pontban szabályozott ügynökségi jutalék, amely egyéb kedvezmények igénybevételétől függetlenül, meghatározott feltételek teljesítése esetében jár az adott Médiafelület-értékesítőnek.9. Reklámanyag elkészítésének költsége
Amennyiben a megrendelt reklámfajtát a IV/3/2. pont alapján a Szolgáltató készíti el, annak előállítási és technikai költsége, előzetes ajánlat alapján a Megrendelő felé leszámlázásra kerül.
Amennyiben a Megrendelő a Friss Média Kft. által kiállított számlát az esedékességétől számított 21 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a Megrendelő a megrendelt reklámnak/kampánynak a Friss Média Kft. aktuális listaára szerinti médiaértékét köteles megfizetni a Friss Média Kft. részére.VII. SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Reklámnak az általános, kereskedelmi rádiós piaci gyakorlatban elfogadottnak tekintett technikai színvonalon megfelelő sugárzására, megjelenésre. Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése nem az általános, kereskedelmi rádiós piaci gyakorlatban elfogadottnak tekintett technikai színvonalon történt. A Szolgáltatót a Reklám vételi minőségéért felelősség nem terheli.
2. Amennyiben a Megrendelő bizonyítja, hogy a megrendelt Reklám a Szolgáltatónál felmerült technikai okok miatt nem, vagy hibásan kerül sugárzásra, megjelenésre a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére a megrendelthez hasonló feltételekkel, más reklámidőt, megjelenési felületet felajánlani. A felajánlott reklámidőben a Megrendelő által korábban már megrendelt Reklám kerülhet sugárzásra, megjelenésre. A Megrendelő által már korábban megrendelt Reklámtól eltérő, teljes mértékben új, vagy részben megváltoztatott Reklám sugárzására, megjelenésére csak a Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával van lehetőség. Felek jelen pont szerinti esetben kötelesek egyeztetni a Megrendelőt ért hátrány kiegyenlítésének módjáról és mértékéről. Szolgáltató a Megrendelőt ért hátrányt elsődlegesen más reklámidő felajánlásával egyenlíti ki.
3. A Megrendelő a VII/2. szerinti, valamint bármely kártérítési, vagy megtérítési igényét haladéktalanul köteles bejelenteni Szolgáltató részére. Amennyiben Megrendelő az igény bejelentésével indokolatlanul késlekedik, Szolgáltató az indokolatlan késedelemből eredő további károk és költségek megtérítésére nem köteles.
4. Amennyiben a Reklám sugárzásának, megjelenésének elmaradása, vagy a hibás sugárzás, megjelenés olyan külső, elháríthatatlan ok, vagy körülmény miatt következik be, amely egyik félnek sem felróható, Megrendelő a Szolgáltatóval szemben semmilyen megtérítési igényt nem támaszthat.VIII. REKLAMÁCIÓ1. A sugárzással, megjelenéssel kapcsolatos írásbeli indokolással ellátott reklamációt a Megrendelőnek a kifogásolt sugárzást, megjelenést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell írásban benyújtani a Szolgáltatóhoz.
Megrendelőt terheli annak bizo